Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠD

Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace, Seifertova 1426/5, 586 01 Jihlava

Vnitřní řád školní družiny

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 • Provozní doba ŠD

05:45 hod. – 07:40 hod.

11:40 hod. – 16:45 hod.

 • Naplnění oddělení

ŠD oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. V daném okamžiku provozu ŠD je v jednom oddělení maximálně 30 žáků.

 • Užívané místnosti

Všechna oddělení ŠD jsou v prostorách tříd prvního stupně. ŠD má možnost využívat odborné učebny školy, školní hřiště a tělocvičny (v době vycházek).

·Přihlašování dětí a podmínky docházky do ŠD

Rodiče vyplní zápisní lístek s uvedením doby a způsobu odchodu, omlouvají nepřítomnost dětí a písemně oznámí odchylky od docházky, času nebo způsobu uvedené v zápisním lístku.

Další informace o docházce

 • v případě opakovaného porušování vnitřního řádu ŠD (hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním) může být žák podmínečně vyloučen nebo vyloučen z docházky

 • z bezpečnostních důvodů nelze děti pouštět na telefonické vyžádání samotné, pouze na základě písemné omluvenky s udáním času, data a podpisu rodičů

 • v případě nevyzvednutí žáka rodiči bude vychovatelka rodiče kontaktovat telefonicky -v případě selhání bude kontaktovat ředitele školy (zástupkyni ředitele školy), později Policii ČR

 • pokud je třeba zajistit dozor nad žáky, kterým je z různých důvodů přerušena výuka, po dohodě s vedením školy zařídí vedoucí vychovatelka patřičný dozor

 • s rodiči jsou vychovatelky průběžně v kontaktu při předávání dětí

 • o prázdninách bude ŠD otevřena pouze v případě rozhodnutí ředitele školy.

 • Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

Žáci jsou povinni a mají právo:

-    řádně docházet do školní družiny

-   dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

-    plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

-    žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

-    žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

-    žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

-    žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

-    žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí a podílet se na denním      hodnocení své činnosti

-    žáci mají povinnost ihned nahlásit každý úraz, ke kterému došlo ve ŠD a také ihned nahlásit případnou ztrátu osobních věcí – nejsou hrazeny ztráty způsobené nedbalostí žáků (MP3, mobilní telefon…).

-    žáci se nesmí vzdalovat bez dovolení ze ŠD, ani bez vědomí vychovatelky neodcházejí domů.

Zákonní zástupci jsou povinni a mají právo:

-    oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

-   zákonní zástupci mají povinnost řádně a včas ohlásit změny v údajích (bydliště, telefon), včas uhradit poplatek za pobyt dítěte v ŠD a pokud žák neodchází sám, vyzvedávat ho ve stanovené době

-    zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD a o akcích ŠD

Práva pedagogických pracovníků:

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

-    na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole

-    na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti

Povinnosti pedagogických pracovníků:

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 • Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte ve ŠD

bezhotovostně na účet školy : č. ú. školy  1466079309/ 0800

                                  var. symbol:  evidenční číslo žáka (rodiče získají v el. žákovské)                                      

částka za měsíc je 200,- Kč

měsíční poplatek za ŠD – příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD

Úplata je splatná předem, platí se buď v jedné splátce (2000,-Kč) do 25. 8. nebo ve dvou splátkách -  září až prosinec (800,-Kč) do 25. 8. a leden až červen (1200,-Kč) do 25. 12.

Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

 

 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a nepřátelství v ŠD

Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a plnit pokyny zaměstnanců školy.

Na začátku školního roku je v prvním a druhém týdnu školního roku prováděno poučení o bezpečnosti a seznámení s vnitřním řádem ŠD, ŠJ, dále před výlety a akcemi probíhajícími mimo školu, které je zaznamenáno v Přehledu výchovně vzdělávací práce.

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.

Vychovatelky jsou při vzdělávání povinny přihlížet k fyziologickým potřebám žáků, individuálním a věkovým zvláštnostem.

Vychovatelky se snaží předcházet vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Vychovatelky sledují průběžně zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění či úrazu informují neprodleně vedení školy a zákonného zástupce postiženého žáka.

Každý úraz nebo podezření na úraz hlásí žák ihned po vzniku vychovatelce. Pokud úraz, který se stal ve školní družině nebo na akci pořádané školní družinou, nenahlásí ihned, učiní tak neprodleně zákonný zástupce žáka poté, co se o úrazu dozví.

Pokud úraz nebude nahlášen ihned, vyhrazuje si škola právo rozhodnout o tom, zda se jedná o školní úraz.

Vychovatelka, která je přítomna vzniku úrazu žáka nebo je jí úraz nahlášen, poskytne žákovi první pomoc. Dále nahlásí úraz vedení školy, školnímu zdravotníkovi, kteří zajistí, pokud je to třeba, ošetření lékařem.

Úraz do Knihy úrazů zapisuje vychovatelka, která v době úrazu vykonávala nad žáky dohled (i v případě dodatečného nahlášení úrazu). Ostatní náležitosti vyřizuje zástupce ředitele.

Pokud nastane neodkladná situace, kdy musí vychovatelka neodkladně opustit žáky ve školní družině, je domluvena osobní nebo telefonická domluva (mobilní telefon školní družiny nebo osobní telefon vychovatelky) o dozoru vychovatelkou z jiného oddělení školní družiny.

Za bezpečnost dětí zodpovídají vychovatelky ŠD. Docházka je sledována v přehledu výchovně vzdělávací práce ve ŠD.

Pracovníci se řídí směrnicemi školy o bezpečnosti a vnitřním řádem školy.

Přechody dětí

Do zájmových kroužků a sportovních oddílů si jednotliví vedoucí vyzvedávají děti ve ŠD a zase je zpátky odvádějí. Za děti v této době zodpovídají vedoucí zájmových kroužků a sportovních oddílů.

 

·Plánování činnosti ŠD

Hlavní úkoly a akce jsou zapracovány do celoročního plánu činnosti, který je rozpracován do jednotlivých měsíců.

Dokumentace ŠD

-          zápisní lístek

-          přehled výchovně vzdělávací práce

-          celoroční plán činnosti

-          roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy

-          vnitřní řád školní družiny

-          docházkový sešit - pro zaznamenávání docházky žáků přihlášených k občasné docházce a zejména pro ranní a koncovou družinu

 

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti od 26. 8. 2022, tím ruší platnost Vnitřního řádu ŠD a zájmových sekcí ze dne 3. 2. 2020.

V Jihlavě dne 26. 8. 2022